LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Leonidas Donskis ir toliau gins vertybes, kuriomis tiki

Birželio 20, 2014

Nau­juo­ju Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to (ŽTSI) val­dy­bos pir­mi­nin­ku va­kar iš­rink­tas ka­den­ci­ją bai­gian­tis Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys fi­lo­so­fas, vi­suo­me­nės vei­kė­jas Leo­ni­das Dons­kis. Šia­me pos­te jis pa­kei­tė ži­no­mą vai­kų psi­chia­trą Dai­nių Pū­rą. Plačiau skaitykite „Lietuvos žiniose“.LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)