NAUJIENŲ CENTRAS NUOSTATOS APIE L. DONSKĮ APIE KOMANDĄ VEIKLA EP
Struktura
EP Rezoliucijų šešėlinis pranešėjas  atgal
1
Siųsti draugui Dalintis Tweeter Dalintis Facebook
Balandžio 18, 2012

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į vykstančias ES ir Armėnijos derybas dėl asociacijos susitarimo,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. Tarybos išvadas dėl Armėnijos, kuriose patvirtinti derybų nurodymai,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Armėnijos ir Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 27 d. bendrą deklaraciją dėl ES ir Armėnijos judumo partnerystės,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 14 d. patvirtintą Europos kaimynystės politikos (EKP) veiksmų planą ir 2011 m. gegužės 25 d. bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“,

–  atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją, paskelbtą 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Rytų partnerystės,

–  atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją, paskelbtą 2011 m. rugsėjo 29–30 d. Varšuvoje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 3 d. ES ir Rytų kaimyninių šalių parlamentinės asamblėjos (Euronest) steigiamąjį aktą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 27 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Pietų Kaukazo,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Armėnijos,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl būtinybės parengti ES Pietų Kaukazo strategiją,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl ES Juodosios jūros strategijos ir 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl požiūrio į Juodosios jūros regioninę politiką,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rytų aspekto ir 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimą 2011/518/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pažangos ataskaitą dėl Armėnijos, patvirtintą 2011 m. gegužės 25 d.,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 6 d. surengtą trečiąjį ES ir Armėnijos dialogo žmogaus teisių klausimais ratą,

–  atsižvelgdamas į visuotinę amnestiją, kurią 2011 m. gegužės 26 d. patvirtino Armėnijos parlamentas prezidento S. Sargsyano pasiūlymu,

–  atsižvelgdamas į deklaraciją, kurią 2008 m. lapkričio 2 d. Maskvoje pasirašė Armėnijos, Azerbaidžano ir Rusijos Federacijos prezidentai,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 23 d. Sočyje Armėnijos, Azerbaidžano ir Rusijos Federacijos prezidentų pasirašytą bendrą deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį ir 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7–0079/2012),

A.  kadangi Rytų partneryste suteikiami politikos pagrindai dvišaliams santykiams stiprinti sudarant naujus asociacijos susitarimus ir atsižvelgiant į šalies partnerės konkrečią padėtį bei siekiamus tikslus, taip pat į ES strateginį suinteresuotumą šio regiono stabilumu ir demokratijos plėtra;

B.  kadangi asociacijos susitarimai yra tinkamas pagrindas tvirčiau plėtoti santykius stiprinant politinę asociaciją, socialinę, ekonominę integraciją bei teisinį derinimą su ES, taip pat plėtoti kultūrinius ryšius;

C.  kadangi šiuo atžvilgiu daugiašalis Rytų partnerystės aspektas papildo dvišalį aspektą ir yra nuo jo neatskiriamas, todėl turėtų būti plėtojamas kartu su vykstančiomis asociacijos susitarimų derybomis, kad būtų galima sudaryti sąlygas juos iki galo įgyvendinti ir nustatyti tikro regioninio bendradarbiavimo pagrindą, kaip numatyta pagal principus, kuriais grindžiama Europos kaimynystės politika;

D.  kadangi aktyvus Armėnijos įsipareigojimas laikytis bendrųjų vertybių ir principų, įskaitant demokratiją, teisės viršenybę, gerą valdymą ir pagarbą žmogaus teisėms, yra būtinas, kad būtų galima tęsti procesą ir derybos bei tolesnis asociacijos susitarimo įgyvendinimas būtų sėkmingi;

E.  kadangi Armėnijos valdžios institucijos ne kartą pareiškė savo pasiryžimą laikytis šių vertybių ir nurodė Armėnijos europinius užmojus; kadangi, vertinant reformų spartą, šie pareiškimai ne visada atitiko tikrovę; kadangi aktyvus Armėnijos dalyvavimas daugiašaliame parlamentiniame bendradarbiavime pagal Euronest sistemą, apimantis keturias temines Rytų partnerystės platformas, yra geras įsipareigojimo laikytis Europos vertybių ir principų, kurių svarba pripažįstama plačiu Armėnijos visuomenės sutarimu, pavyzdys;

F.  kadangi neišspręstas Kalnų Karabacho konfliktas kenkia Armėnijos ir Pietų Kaukazo regiono stabilumui ir vystymuisi; kadangi bendrame komunikate „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“ ES pareiškė savo siekį labiau prisidėti sprendžiant Pietų Kaukazo konfliktą remiant esamas derybų formas ir siūlant naujas iniciatyvas aktyviau dalyvauti; kadangi ES specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze turi atlikti svarbų vaidmenį prisidedant prie taikaus konfliktų sprendimo regione;

G.  kadangi okupavus trečiajai šaliai priklausančias teritorijas pažeidžiama tarptautinė teisė ir prieštaraujama pagrindiniams Europos kaimynystės politikos principams, todėl kyla pavojus visam Rytų partnerystės projektui;

H.  kadangi gaunama didelį nerimą keliančių pranešimų apie neteisėtą Armėnijos karinių pajėgų veiklą okupuotose Azerbaidžano teritorijose, būtent reguliarius karinius manevrus, karinės ginkluotės bei personalo atnaujinimą ir gynybinių ešelonų išdėstymą į gilumą;

I.  kadangi tinkamas artėjančių parlamento rinkimų, kurie turi įvykti 2012 m. gegužės 6 d., surengimas pagal tarptautinius ir Europos standartus bus labai svarbus ES ir Armėnijos santykių plėtojimui ir kadangi rinkimai turi būti surengti pagal naująjį Armėnijos rinkimų įstatymą;

J.  kadangi derybos dėl ES ir Armėnijos asociacijos susitarimo vyko tinkamu tempu ir suteikė paskatą vidaus reformai;

1.  teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai; institucijos turėtų:

   a) užtikrinti, kad asociacijos susitarimas būtų išsamus ir pažangus pagrindas ateityje plėtoti santykius su Armėnija, toks, kuriuo stiprinama politinė asociacija, ekonominė konvergencija ir teisinis derinimas;
   b) užtikrinti, kad ES ir Armėnijos asociacijos susitarimo sudarymas, remiantis 2010 m. gegužės 20 d. Parlamento rezoliucijoje dėl būtinybės parengti ES Pietų Kaukazo strategiją pateiktais reikalavimais ir visais ESBO Minsko grupės pagrindiniais principais, įtvirtintais 2009 m. liepos 10 d. paskelbtais „Aquila“ bendrame pareiškime, būtų susietas su esmine pažanga siekiant išspręsti Kalnų Karabacho konfliktą, įskaitant, pavyzdžiui, pasitikėjimo stiprinimo priemones, kaip antai bendrą demilitarizavimą, snaiperių atitraukimą iš kontaktinės linijos, Armėnijos pajėgų atitraukimą iš visų Kalnų Karabachą supančių okupuotų Azerbaidžano teritorijų ir laipsnišką šių teritorijų grąžinimą kontroliuoti Azerbaidžanui, taip pat aktyvias incidentų prevencijos priemones ir paliaubų pažeidimo kontaktinėje linijoje tyrimus, visų šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių teisę grįžti į savo gimtąsias vietas bei namus ir tarptautinio saugumo garantijas, kurios apimtų tikrą daugiašalę taikos palaikymo operaciją, siekiant sudaryti tinkamas sutartas sąlygas būsimam teisiškai privalomam valios išreiškimui dėl galutinio Kalnų Karabacho statuso;
   c) pabrėžti didžiulę demokratinių, skaidrių, laisvų, sąžiningų ir konkurencingų rinkimų svarbą, kurie ne tik sklandžiai vyktų rinkimų dieną 2012 m. gegužės mėn., bet kuriais taip pat būtų užtikrinama įvairovė, politinio diskurso bei žodžio laisvė, vienodos visų politinių jėgų galimybės naudotis pagrindine transliuojamąja žiniasklaida ir susirinkimų bei judėjimo laisvė per visą procesą iki rinkimų ir po jų; pabrėžia, kad reikėtų suteikti ES delegacijai Armėnijoje reikiamus išteklius siekiant padidinti ES indėlį gerinant rinkimų procesų kokybę; gerai įvertinti naujo Armėnijos rinkimų įstatymo, kuris atitinka tarptautinius įsipareigojimus ir rekomendacijas, priėmimą;
   d) pabrėžti, kad labai svarbu iki galo atlikti skaidrų, nepriklausomą ir nešališką 2008 m. kovo 1 d. įvykių tyrimą, įskaitant nepriklausomą policijos intervencijos išvaikant demonstraciją tyrimą;
   e) pripažinti Armėnijos europinius siekius ir laikyti juos vertingu svertu bei būtinu katalizatoriumi įgyvendinant reformas ir siekiant visuomenės pritarimo šioms reformoms, kuriomis siekiama stiprinti Armėnijos įsipareigojimą dėl bendrų vertybių ir teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms ir gero valdymo;
   f) įtraukti į asociacijos susitarimą aukščiausius tarptautinius ir Europos standartus atspindinčias sąlygas ir kriterijus dėl žmogaus teisių apsaugos ir rėmimo, kuo labiau išnaudojant Europos Tarybos ir ESBO struktūras ir vykstantį ES ir Armėnijos dialogą žmogaus teisių klausimais;
   g) asociacijos susitarime pabrėžti, kad svarbu užtikrinti galimybę naudotis pagrindinėmis laisvėmis, įskaitant susirinkimų ir asociacijų laisvę, pilietinės visuomenės vystymąsi, teisės viršenybę, nuolatinę kovą su korupcija, užtikrinant rinkos konkurencingumą, ir žiniasklaidos nepriklausomumą;
   h) raginti Armėnijos valdžios institucijas priimti kovos su diskriminacija teisės aktus, kuriais visose srityse draudžiama diskriminacija dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės;
   i) raginti Armėnijos valdžios institucijas naujomis pastangomis tęsti šalyje teisinę reformą;
   j) raginti Armėnijos valdžios institucijas toliau stiprinti žmogaus teisių gynėjo tarnybą, visų pirma jam teikiant papildomus finansinius bei žmogiškuosius išteklius ir remiant naujai įsteigtus regioninius biurus; užtikrinti, kad parama tokioms institucijoms, kaip žmogaus teisių gynėjo tarnyba, būtų proporcingai derinama su parama pilietinės visuomenės organizacijoms;
   k) ypač pabrėžti teismų nepriklausomumo, skaidrių viešųjų pirkimų procedūrų, politikos atskyrimo nuo verslo ir būtinybės išardyti oligarchines ekonomikos struktūras, patikimų teismo procesų, kuriais užtikrinamas teisingas bylos nagrinėjimas ir visų piliečių teisė kreiptis į teismą, saugios tiriamosios žurnalistikos aplinkos ir galimybės naudotis informacija, nepriklausoma bei socialine žiniasklaida ir visų formų kankinimo bei blogo elgesio sulaikymo centruose nutraukimo svarbą; raginti Armėnijos vyriausybę visomis pastangomis siekti ir toliau laikytis ES geriausiosios patirties ir rekomendacijų šiose srityse;
   l) pabrėžti svarbą, kurią Europos Komisija teikia korupcijos Rytų partnerystės šalyse prevencijai ir kovai su ja, ypač atsižvelgdamos į 2011 m. gruodžio 13 ir 14 d. 3135-ojo Tarybos posėdžio išvadas dėl Rytų partnerystės bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje;
   m) pabrėžti ryšį tarp teisėsaugos institucijų reformos šalyse partnerėse ir priemonių, skirtų kovai su finansiniais nusikaltimais, korupcija, pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu;
   n) pabrėžti būtinybę kovoti su teisėsaugos institucijų pareigūnų ir policijos nebaudžiamumu, be kita ko, užtikrinant išsamų kankinimo ir teisių pažeidimų įkalinimo įstaigose ir uždarose institucijose tyrimą;
   o) užtikrinti, kad Armėnijos pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos būtų reguliariai ir nuolat konsultuojamos per visą asociacijos susitarimo derybų procesą ir kad prireikus būtų atkreipiamas dėmesys ir atsižvelgiama į jų rekomendacijas;
   p) užtikrinti, kad asociacijos susitarimas atitiktų tarptautinės teisės principus, ypač apibrėžtus JT chartijoje, Helsinkio baigiamajame akte ir ESBO sistemoje, o būtent jėgos nenaudojimo, teritorinio vientisumo ir apsisprendimo teisės principus;
   q) visoms šalims priminti, kad negali būti alternatyvos taikiam Kalnų Karabacho konflikto sprendimui; pabrėžiti, kad bet koks grasinimas naudoti jėgą kenkia bendroms tarptautinės bendruomenės pastangoms;
   r) raginti Armėniją ir Azerbaidžaną imtis pasitikėjimo stiprinimo priemonių palei fronto linijas, įskaitant snaiperių atitraukimą iš kontaktinės linijos (pagal ESBO rekomendacijas), visos artilerijos atitraukimą ir naudojimo nutraukimą, smarkų ESBO stebėtojų skaičiaus padidinimą kaip laikinąją priemonę tol, kol įgyvendinant taikos susitarimą bus dislokuotos JT įgaliotos daugiašalės taikos palaikymo pajėgos; raginti Armėniją nustoti siuntus tarnauti Kalnų Karabache reguliariosios kariuomenės šauktinius;
   s) stiprinti Europos Sąjungos konfliktų sprendimo ir tarpininkavimo pajėgumą, be kita ko, didindamos paramą Minsko grupės pastangoms ir siūlydamos imtis aktyvesnio ir tvirtesnio vaidmens remiant pasitikėjimo kūrimo priemonių įgyvendinimą ir didinant konflikto šalių tarpusavio pasitikėjimą, be kitų priemonių skatindamos intensyvesnį derybų procesą ir joms padėdamos ES finansuojamais pasitikėjimo stiprinimo projektais, kuriais siekiama didinti visuomenės paramą abipusėms nuolaidoms ir taikiam ginčų sprendimui, taip pat teikdamos paramą humanitarinėms programoms konflikto paveiktose zonose, ypač minų šalinimo veiklai;
   t) raginti, kad ES atliktų svarbesnį vaidmenį sprendžiant konfliktą Kalnų Karabache, remdama pasitikėjimo stiprinimo priemonių, kuriomis bus suburiamos Armėnijos ir Azerbaidžano bendruomenės ir skleidžiamos visų šalių taikos, susitaikymo ir pasitikėjimo idėjos, įgyvendinimą; pabrėžti, kad Armėnija ir Azerbaidžanas turėtų imtis tinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad bet koks Minsko grupėje priimamas sprendimas siekiant įtvirtinti taikų Kalnų Karabacho konflikto išsprendimą būtų įvykdytas visapusiškai ir laiku; pabrėžti, kad reikia suteikti ES atstovams besąlygišką galimybę patekti į Kalnų Karabachą ir aplinkinius okupuotus regionus;
   u) apsvarstyti ES dalyvavimą ESBO Minsko grupėje siekiant padidinti ES aktyvumą sprendžiant Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktą;
   v) stiprinti Europos Sąjungos konfliktų sprendimo pajėgumą Pietų Kaukaze, be kita ko, remiant Minsko grupės pastangas ir šalinant kliūtis pasitikėjimo stiprinimo priemonėms įgyvendinti, kaip sutarė Azerbaidžano ir Armėnijos prezidentai; pabrėžti būtinybę kuo greičiau taikiai išspręsti Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktą remiantis tarptautinės teisės principais ir šioje sistemoje patvirtintais sprendimais bei dokumentais;
   w) raginti visus konflikto išorės subjektus parodyti gerą valią ir prisidėti prie skubaus ir taikaus šio konflikto sprendimo;
   x) raginti ir Azerbaidžano lyderius elgtis atsakingai, sušvelninti pareiškimus ir susilaikyti nuo nesantaiką kurstančių deklaracijų, kad būtų galima sudaryti sąlygas tikram dialogui visais visuomenės lygmenimis ir veiksmingų pasitikėjimo stiprinimo priemonių pagrindą;
   y) išreikšti susirūpinimą dėl karinio potencialo regione didinimo, ypač dėl didelių Armėnijos karinių išlaidų, dėl kurių mažiau išteklių skiriama svarbesniems klausimams, pvz., skurdo mažinimui, socialinei apsaugai ir ekonominei plėtrai, ir raginti valstybes nares, laikantis 1992 m. vasario mėn. ESBO prašymo, nutraukti ginklų ir amunicijos tiekimą Azerbaidžanui ir Armėnijai iki tol, kol bus sutarta dėl visapusiško sprendimo ir jį pasirašys abi šalys;
   z) šiuo atžvilgiu pažymėti, kad reikia ištirti pranešimus apie Armėnijos valdžios institucijų vykdomą gyvenviečių statybos politiką siekiant padidinti armėnų skaičių okupuotose Kalnų Karabacho teritorijose;
   aa) pabrėžti, kad svarbu ratifikuoti protokolus, kuriuos pasirašė Armėnija ir Turkija 2009 m. Ciuriche, ir dėti daugiau pastangų skatinant santykių normalizavimą bei toliau atverti sienas be jokių išankstinių sąlygų; palankiai vertinti sprendimą pradėti derybas dėl tvirtos ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (DCFTA), šiuo atžvilgiu pabrėžti, kad nepriimtina nuolat uždaryta siena tarp šalių, siekiančių ES narystės arba asociacijos su ja, ir raginti pakeisti šią padėtį;
   ab) raginti Armėniją stengtis suderinti Iranui taikomą politiką su ES požiūriu į šią šalį;
   ac) pabrėžti būtinybę asociacijos susitarimą naudoti kaip priemonę regioninei sąveikai ir bendradarbiavimui skatinti; pabrėžti viena kitą stiprinančias sąsajas tarp demokratinės pliuralistinės plėtros ir konfliktų sprendimo; ypač pabrėžti sąsajų transporto ir energetikos srityje kūrimo svarbą; raginti visas šalis visapusiškai dalyvauti daugiašaliame Rytų partnerystės bendradarbiavimo procese nesusiejant jo su konfliktais;
   ad) ieškoti būdų skatinti dialogą ir regioninį bendradarbiavimą remdamos tokias organizacijas, kaip Regiono aplinkos apsaugos centras (RAAC), įgyvendindamos bendrus tarpvalstybinius projektus, į kuriuos įtraukiamos Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos NVO, vietos bendruomenės ir suinteresuotieji subjektai;
   ae) raginti Armėniją nedelsiant ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą ir taip žengti būtiną žingsnį siekiant suderinti nacionalinės teisės aktus su tarptautiniais Europos Sąjungos šalių pripažintais teisminiais susitarimais;
   af) raginti Armėnijos valdžios institucijas pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo ir Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų;
   ag) pabrėžti judumo svarbą remiant Europos integraciją; derybose dėl vizų išdavimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų jaunimo ir mokslininkų judumą laikyti prioritetu; raginti Armėniją gerinti nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojamas aukštasis mokslas, ypatingą dėmesį skiriant mokslo laipsnių sinchronizavimo procedūroms ir teisiniam studentų stažuočių reglamentavimui atsižvelgiant į Bolonijos procesą; užtikrinti, kad nuostatos dėl prieglobsčio visiškai atitiktų tarptautines prievoles bei įsipareigojimus ir ES standartus;
   ah) užtikrinti skaidrų viešųjų finansų valdymą ir viešųjų pirkimų teisės aktų gerinimą siekdamos užtikrinti gerą valdymą ir skaidrų sprendimų priėmimo procesą;
   ai) skatinti visapusišką ES ir Armėnijos sektorių bendradarbiavimą; ypač gerai išaiškinti reguliavimo konvergencijos naudą ir nuolat ją skatinti šioje srityje ir šiuo tikslu teikti reikiamą finansinę bei techninę pagalbą;
   aj) palankiai vertinti ES geriausios patirties ir ES rekomendacijų taikymą Armėnijoje rengiant nacionalinius darbo planus teisingumo, laisvės ir saugumo srityje, ypač pabrėžti apčiuopiamus rezultatus migracijos sektoriuje, pasiektus pasirašius bendrą deklaraciją dėl judumo partnerystės;
   ak) imtis reikiamų veiksmų į asociacijos susitarimą įtraukti nuostatas, pagal kurias Armėnija galėtų dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrose, kurios yra pagrindinė Europos integracijos rėmimo visais lygmenimis priemonė;
   al) pabrėžti tvarios ekonomikos būtinybę, drauge remiant atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir energijos vartojimo efektyvumą pagal ES kovos su klimato kaita tikslus; užtikrinti, kad energetikos sektoriaus plėtra būtų vykdoma pagal ES aplinkos apsaugos standartus ir laikantis JT konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija);
   am) pakartoti reikalavimą iki 2016 m. nutraukti Mecamoro branduolinės elektrinės eksploatavimą, nes jos negalima modernizuoti taip, kad atitiktų dabartinius pripažintus tarptautiniu lygmeniu sutartus standartus;
   an) suteikti reikiamą techninę paramą, kad būtų galima skubiai pradėti derybas dėl visų asociacijos susitarimo aspektų, užtikrinti, kad būtų nuosekliai tęsiamos neseniai pradėtos derybos dėl tvirtos ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (DCFTA);
   ao) įtraukti į asociacijos susitarimą stiprų parlamentinį aspektą, kuriuo numatomas visapusiškas Armėnijos Nacionalinės Asamblėjos ir Europos Parlamento įtraukimas į susitarimo įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną; techniškai ir finansiškai padėti Armėnijos parlamentui visapusiškai plėtoti savo konstitucines funkcijas, įstaigas ir tarnybas, įskaitant pilnaverčių nuolatinių komitetų įsteigimą ir geresnį bendravimą su pilietine visuomene; reguliariai teikti Europos Parlamentui informaciją apie esamą derybų proceso padėtį;
   ap) įtraukti į asociacijos susitarimą aiškius jo įgyvendinimo kriterijus ir numatyti stebėsenos priemones, įskaitant reguliarių ataskaitų Europos Parlamentui teikimą;
   aq) suteikti tikslingesnę finansinę ir techninę paramą Armėnijai siekiant užtikrinti, kad ši galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus derybose dėl asociacijos susitarimo, ir iki galo juos įgyvendinti, toliau teikdama išsamias institucijų kūrimo programas, taip pat tokiose srityse, kaip valstybės tarnyba ir teismų sistemos reforma;
   ar) raginti Armėnijos valdžios institucijas visapusiškai pasinaudoti aukšto lygio ES patariamosios grupės kompetencija derybose ir įgyvendinimo procese, taip pat visapusiškai informuoti ES patarėjus apie integruoto sienų valdymo pagal Rytų partnerystę pavyzdinės iniciatyvos grupės veiklą; apsvarstyti galimybę teikti tokią paramą visiems Rytų partneriams;
   as) pripažinti Armėnijos plataus užmojo reformos darbotvarkę pagal Rytų partnerystę ir teikti tinkamą paramą pagal principą „daugiau už daugiau“, atsižvelgdamos į reformų spartą ir vertindamos demokratijos ir žmogaus teisių rodiklius;
   at) remiantis bendru komunikatu „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“, padidinti ES paramą Armėnijos pilietinės visuomenės organizacijoms, kad jos galėtų vykdyti reformų ir įsipareigojimų vidaus stebėseną, taip pat užtikrinti, kad vyriausybė tinkamiau atsiskaitytų už šias reformas ir įsipareigojimus;
   au) skatinti ES derybų grupę toliau sėkmingai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir, kaip numatyta SESV 218 straipsnio 10 dalyje, nuolat teikti jam grįžtamąją informaciją, pagrįstą dokumentais apie padarytą pažangą, kad Europos Parlamentas nedelsiant ir išsamiai būtų informuojamas visais proceso etapais;

 2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Armėnijai.  Birželis 2018  
P A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
RSS
LT
EN
DARBOTVARKĖ
Paieška
Ką Jūs manote?
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
Apklausų archyvas

Ar žinai...
Kad Europos Sąjunga turi savo vėliavą? (Tęsti...)

EP žodynas
Rezoliucijos/pranešimai (Tęsti...)

HTML hit counter - Quick-counter.net


 
 
     
Sprendimas: Intesp@