NAUJIENŲ CENTRAS NUOSTATOS APIE L. DONSKĮ APIE KOMANDĄ VEIKLA EP
Struktura
ALDE programa Europos Komisijai  atgal
1
Siųsti draugui Dalintis Tweeter Dalintis Facebook
ALDE frakcijos penkerių metų strateginė programa Europos Komisijai

Šiame dokumente Europos Parlamento ALDE frakcija pristato strateginę programą naujai (2009-2014m.) Europos Komisijos kadencijai. Programoje formuluojami penki pagrindiniai frakcijos prioritetai: kova su ekonomine ir finansine krize, paremta tvariu atsigavimu, biudžeto perskirstymu ir nuosavų lėšų įdiegimu, ryžtinga kova su klimato kaita, paremta aplinkosaugiškai integruota visuomene, kova už laisvę ir pagrindines teises ir nuoseklios Europinės strategijos skatinimas pasaulyje.

Lietuviškoje versijoje pristatoma ALDE strategijos apžvalga. Versijoje anglų kalba pateikiami frakcijos reikalavimai kiekvienam konkrečiam komisarui. 

ALDE frakcijos penkerių metų strateginė programa Europos Komisijai

Europos Sąjunga atverčia naują puslapį ir įžengia į naują politikos erą. Iki šiol Sąjunga buvo daugiausia valdoma Europos Tarybos, o tai reiškia – nacionalinių interesų. Šiandien Lisabonos sutarties dėka Sąjunga išgyvena kopernikišką revoliuciją. Europos Parlamentas dabar yra lygus su šalimis narėmis. Dabar mes įžengiame į politinės Sąjungos amžių, kuri bus grindžiama Europos interesų skatinimu. Europos Parlamentas dabar yra įgaliotas vesti Sąjungą nauja, daug ambicingesne kryptimi. Būdama svarbia jėga Parlamente ir Komisijoje, ALDE frakcija nori imtis iniciatyvos ir nustatyti darbotvarkę ateinantiems penkeriems metams. ALDE intensyviai skatins pažangią proeuropietišką darbotvarkę, atsižvelgdama į svarbiausius Sąjungos ir jos piliečių interesus.

ALDE yra tvirtai įsitikinusi, kad ateinantys penkeri metai bus kritiniai Europos Sąjungai. Dabartinė ekonominė ir aplinkos užterštumo situacija reikalauja pamatinio visų senų prielaidų persvarstymo ir drąsių žingsnių naujų idėjų ir minčių kryptimi. Ši strateginė programa yra skirta kai kurioms iš jų išdėstyti ir nukreipti Sąjungą nauju keliu. Ji nurodo programą kiekvienam Europos Komisijos nariui, kurią, mes tikimės, jie turėtų įvykdyti per ateinančius penkerius savo kadencijos metus. ALDE frakcijos parama kiekvienam iš komisarų priklausys nuo jos ar jo paramos šiai programai.

Programa turi penkis pagrindinius prioritetus: kova su ekonomine ir finansine krize, paremta tvariu atsigavimu, biudžeto perskirstymu ir nuosavų lėšų įdiegimu, ryžtinga kova su klimato kaita, paremta aplinkosaugiškai integruota visuomene, kova už laisvę ir pagrindines teises ir nuoseklios Europinės strategijos skatinimas pasaulyje.

Kova su ekonomine ir finansine krize, paremta tvariu atsigavimu

Ekonominė ir finansinė krizė dar nesibaigė. O kai tai įvyks, dar nereiškia, kad atsigavimas prasidės pats savaime. Reikia imtis svarbių priemonių.

Visų pirma, mes turime nustatyti, kas mums nepavyko. ALDE frakcija pirmauja ES, ėmusis iniciatyvos įkurti laikinąjį komitetą Parlamente, kurio užduotis yra įvertinti ir paruošti ataskaitą apie finansinio žlugimo priežastis.

Bet jau dabar du elementai yra akivaizdžiai būtini atsigavimui. Visų pirma, mums reikia ES finansinės priežiūros institucijos. Bendros priežiūros stygius leido finansinei krizei labai smarkiai smogti mūsų žemynui. Norint  išvengti panašios krizės ateityje, „normalūs“ (gal įprasti) produktai bendrojoje rinkoje privalo atitikti griežčiausias normas ir yra sistemingai tikrinami, bandant užtikrinti šių normų laikymąsi. Finansiniame sektoriuje nė viena iš šių taisyklių negalioja. Reguliavimas yra menkas arba iš viso jokio, patikros faktiškai taip pat nėra, ir tiek vartotojai, tiek gamintojai rizikuoja. Todėl yra be galo svarbu, kad finansų rinkos Sąjungoje būtų reguliuojamos ir tai būtų daroma ES lygiu taikant ES nustatytas normas.

Antra, mums reikia Europos atsigavimo strategijos. Europa 2020, naujoji Lisabonos strategija, yra, mūsų nuomone, galimybė tai padaryti. Bet iki tol mes turime pripažinti Lisabonos strategijos trūkumus. Mes niekada nepasieksime savo tikslų senuoju bejėgišku „atviro koordinavimo metodu“, „tarpusavio spaudimu“ ir „apsikeitimu gerąja patirtimi“. Jei norime, kad ES taptų konkurencingiausia ekonomika pasaulyje, turime turėti vykdytinus metodus ir koordinuotą ekonominį valdymą su Europos Komisija „už vairo“. 

Biudžeto perskirstymas ir nuosavų lėšų įdiegimas

Norint daugiau investuoti srityse, kur tai būtiniausia, ir pasinaudoti tokio dydžio ekonomikomis, kokias Sąjunga gali pasiūlyti, yra reikalinga kokia nors ES ilgalaikio finansavimo forma. Tiksliau tariant, Sąjungos pajamų klausimą reikia spręsti. Vienintelis būdas nutraukti įsisenėjusias diskusijas tarp šalių, kurios įneša įnašą ir tarp tų, kurios jį gauna, yra iš tikrųjų nuosavų lėšų įvedimas. Tai taip pat tiesiogiai įtrauktų piliečius į Europos biudžeto debatus.

Euras taip pat yra gyvybiškai svarbus, ir krizė parodė, kad Sąjunga tvirčiau laikosi kartu. Mes turime greitai judėti link euro zonos išplėtimo, kas tuo pačiu atneštų kai kuriose mūsų naujesnėse šalyse narėse taip reikalingą stabilumą. Nors investicijos į infrastruktūrą yra šiuo metu būtinos norint išbristi iš krizės, stabilumo pakto nuostatai neturi būti pamiršti, o visos šalys narės turi įrodyti savo pasiryžimą sąžiningai vykdyti fiskalinę politiką.

Ryžtinga kova su klimato kaita, paremta aplinkosaugiškai integruota visuomene

Aplinkos ir klimato kaita yra neabejotinai lemiantys iššūkiai. Jie turi būti visų veiklos krypčių centre. Klimato kaitai Sąjunga turi rasti lėšų įvykdyti savo įpareigojimus ir suteikti reikiamą pagalbą besivystančioms ekonomikoms. Be to, daug dėmesio turi būti skiriama anglies mokesčio klausimui, pasauliniam ar Sąjungos lygiu, kuris pakeistų atitinkamą nacionalinį mokestį. Tačiau norėdami sukurti darbo vietų ir gerovę, turime investuoti į naujausias technologijas, tiekiančias ateities energijos išteklius. Būtent kurdama tvarią ir netaršią energiją, Sąjunga gali pirmauti pasaulyje. Taip pat išrasdama naujų būdų, kurie veda prie išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo. Tai turėtų apimti ne tik energijos naudojimo efektyvumą pastatuose ir transporto sprendimuose, bet ir naujoviškas idėjas, pavyzdžiui, pažangios energetikos tinklus. Be to, mes turėtume nepamiršti ir tradicinių būdų, kaip transporto priemonių ir jūrų laivų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo.

Visos šios sritys - tai augimo ir darbo vietų kūrimo sritys. Kadangi viso pasaulio regionai susiduria su šia problema, pirmavimas, pasiektas šiandien, atsipirks ateityje.

Kova už laisvę ir pagrindines teises

Pagrindinės teisės yra neabejotinai nediskutuotinos ir negali būti apribotos jokiu atveju. Jei apribojimai yra įvedami vadinamojo saugumo vardu, teroristai pasiekia savo tikslus. Mes turime primygtinai rasti sprendimus tikriems terorizmo keliamiems pavojams, nekenkdami mūsų visuomenių pamatui, suręstam ant pagrindinių teisių ir laisvių pagrindo.

Komisija turi įvesti šiek tiek tvarkos laisvės, teisingumo ir saugumo srityse. Daugelį metų tiek Komisija, tiek šalys narės siūlė ir įgyvendino priemonių kratinį, dauguma kurių buvo priimtos be realios parlamentinės priežiūros ir kurios nepatenka į ETT (Europos teisingumo teismo) kompetenciją. Esminis visų šių galiojančių priemonių peržiūrėjimas yra neatidėliotinas. Taip pat, Parlamentui pritariant, turi būti pateiktas ir priimtas nuoseklus jų paketas.

Be to, mes tikime, kad pastaraisiais metais pagrindinėms teisėms nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Įsigaliojus Pagrindinių teisių chartijai mes norime, kad į šį postą paskirtas komisaras imtųsi reikšmingų priemonių kovoti su diskriminacija visais lygiais ir užtikrintų, kad pagrindinės teisės sudarytų visų ES politikos priemonių pagrindą.

Mes taip pat reikalaujame realios pažangos klausimuose, susijusiuose su asmenų judėjimo laisve. Nepakankamai dėmesio buvo skirta piliečiams ir faktinei galimybei jiems laisvai judėti visoje Sąjungoje. Tai taip pat liečia būtiną pažangą civilinės teisės srityje, kad piliečiai galėtų būti tikri, jog jų teisės bus apsaugotos bet kurioje Sąjungos dalyje. Taip pat turi būti pasirūpinta palengvintomis procedūromis paveldėjimo teisės ir santuokos nutraukimo srityje piliečiams, kurie apsisprendė nuolatos keisti savo gyvenamąją vietą Sąjungoje.

Ir Europolas, ir Eurojustas turi būti peržiūrėti, kad būtų užtikrinta maksimali Parlamento priežiūra. Taip pat turėtų būti įsteigta Europos prokuratūra, iš pradžių nagrinėsianti finansines klastotes, o po to – idealiu atveju išplėtus jos kompetenciją – ir didelio masto tarpvalstybinius nusikaltimus.

Galiausiai, laisvė ir pagrindinės teisės taip pat reiškia pliuralistinę žiniasklaidą, ir mes ir vėl reikalausime, kad būtų kritiškai pažvelgta į žiniasklaidos koncentraciją Sąjungoje ir įvardintas tinkamas kelias į priekį. Mūsų požiūriu, tam yra reikalingas vienoks ar kitoks ES įstatymas.

Nuoseklios Europinės strategijos skatinimas pasaulyje

Nuoseklios Europos užsienio reikalų politikos formavimas yra būtinas, jei Sąjunga nori atlikti svarbų vaidmenį pasaulyje. Sąjunga turi koncentruotis ties jos tradicinėmis stiprybėmis ir ypatingai stipriai akcentuoti žmogaus teises ir demokratiją. Užsienio politika turi visada skatinti ir ginti europines vertybes, kurios tam tikra prasme atspindi Europos Sąjungos unikalumą.

Europos išorinių veiksmų tarnybos įsteigimas bus esminis elementas, aprūpinantis Sąjungą  nuoseklesnėmis ir veiksmingesnėmis priemonėmis. Sąjunga turi plėtoti savo užsienio politikos potencialą, kuris leistų jai veikti atitinkamai jos reikšmei finansuojant vystimosi ir taikos stiprinimo politiką.

Sąjunga turi turėti aiškų veiksmų planą žmogaus teisių klausimu ir veiksmingai naudoti savo patirtį konfliktų sprendimo ir krizių valdymo srityse. Ji taip pat turi dalyvauti humanitarinės pagalbos misijose nukentėjusiems nuo žmogaus ar gamtos sukeltų katastrofų.

Galų gale, Sąjunga turi plėtoti savo gynybos (priemonių) pirkimą, taip sudarydama sąlygas bendros gynybos pramonės rinkos atsiradimui, stiprindama Europos gynybą ir jos technologinį ir industrinį pagrindą, išnaudodama didžiules rinkas ir užtikrindama, kad Europos pajėgos gautų geriausią įrangą ESDP (Europos saugumo ir gynybos politikos) misijose.


 
Komentarai:
Vardas, pavardė*
El. paštas
Komentaras*

2016-10-02 dvB6kR5I
We need more intshgis like this in this thread.

  Kovas 2012  
P A T K P Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
RSS
LT
EN
DARBOTVARKĖ
2012.03.08
14:00 - Susitikimas su studentais iš Lietuvos
Paieška
Ką Jūs manote?
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
Apklausų archyvas

Ar žinai...
Kiek ir kokių darbuotojų dirba Europos Parlamente? (Tęsti...)

EP žodynas
Rezoliucijos/pranešimai (Tęsti...)

HTML hit counter - Quick-counter.net


 
 
     
Sprendimas: Intesp@